top of page

Ekolaj ak frè pou 2023-2024

Ekolaj Klas 6yèm–12yèm ane - $16,000

(Yon depo $550 pou enskripsyon ki pa ranbousab pou kenbe plas pitit ou a pou ane lekòl k ap vini an. Y ap aplike depo sa a sou ekolaj total la.)

Frè Enskripsyon - $350

(Ki pa ranbousab epi yo peye yon sèl fwa pou chak elèv)

Frè Teknoloji - $2,000

(Peye yon sèl fwa pou chak elèv)

Frè kourikoulòm - $1500

(Peye yon sèl fwa pou chak elèv)

Frè Tès - $350

(Peye yon sèl fwa pou chak elèv)

 

EKOLÒJ & FRÈ

bottom of page