top of page

ADMISYON

Mèsi pou enterè ou nan Career Prep Academy of South Florida!

Career Prep Academy of South Florida angaje l pou l bay elèv yo yon anviwònman aprantisaj ki pi apwopriye pou siksè. Teknoloji jodi a fè li posib pou kreye solisyon aprantisaj ki devlope pou satisfè bezwen elèv yo pandan y ap bay bon jan kalite edikasyon 21yèm syèk la. Isit la elèv yo ka jwenn yon diplòm lekòl segondè andeyò anviwònman lekòl segondè tradisyonèl yo. 

 

Anpil nan elèv nou yo vin jwenn nou apre eksperyans lekòl anvan yo san siksè epi yo ka travay nan de oswa plis nivo pi ba pase laj yo. Isit la nan Career Prep Academy of South Florida, nou gen yon pozisyon inik pou ede elèv sa yo reyisi — akademik, sosyalman ak pwofesyonèl.

 

Career Prep Academy of South Florida gen enskripsyon ouvè pandan tout ane lekòl la, ak majorite elèv yo aplike nan sezon prentan an. Nou konprann ke chanje lekòl yo ka yon tranzisyon difisil pou elèv yo, e nou la pou ede chak etap nan chemen an. Menm jan ak apwòch akademik nou an, pwosesis admisyon nou an se endividyèlman. Nou egzamine tout aplikan yo ak anpil atansyon pou asire ke estrikti ak sipò nou kapab satisfè bezwen akademik, sosyal ak emosyonèl yon elèv. 

 

Tanpri kontakte nou jodi a pou kòmanse pwosesis admisyon an!

STUDENTS2.PNG
bottom of page