top of page

ÈD FINANSYÈ

Pwosesis èd finansye pou ane eskolè 2022-2023 la ap kòmanse 16 avril 2022.

Èd finansyè disponib pou elèv ki nan klas 6yèm-12yèm ane pou fanmi ki kapab demontre bezwen èd finansye. Preparasyon Karyè & Mendèv sèvi ak Sèvis Done Èd Ekolaj (TADS) pou evalye tout aplikasyon pou èd finansye. Komite Èd Finansye a detèmine rekonpans ki baze sou rekòmandasyon TADS ansanm ak tout lòt enfòmasyon yo soumèt.

Y ap bay priyorite pou preparasyon karyè ak amp; Fanmi Mendèv k ap aplike pou èd finansye.

Nouvo fanmi yo ta dwe ranpli aplikasyon pou admisyon ak èd finansye yo an menm tan.

TADS_Logo_High.jpg
TADS_Logo_High.jpg

Pou konsiderasyon èd finansye:

  • Elèv ki retounen yo dwe re-enskri.

  • Nouvo elèv yo dwe aksepte epi enskri.

 

Tou de paran yo dwe ranpli yon aplikasyon pou èd finansye. Nan ka divòs, chak paran/kay dwe ranpli aplikasyon èd finansye a epi voye tout dokiman yo mande yo. Komite Èd Finansye a pral konsidere resous tou de paran natirèl yo. Si paran gadyen an te remarye, komite a ap konsidere resous bèlpè a.

Yon reta nan ranpli aplikasyon an oswa nan bay enfòmasyon ki nesesè yo pral afekte prim èd finansye yon fanmi.

Dènye deklarasyon taks Etazini yo dwe bay pou konsiderasyon èd finansye.​

  • Deklarasyon taks 2021 – Ou dwe soumèt ak aplikasyon an.

 

Yo p ap aksepte aplikasyon pou èd finansyè apre 21 avril 2022.

Akseptasyon nan Career Prep pa garanti èd finansye.

 

Pou plis enfòmasyon konsènan pwosesis èd finansye nou an, tanpri kontakte la

biwo èd finansye nan 1 (866) 867-3730. Pou asistans pou ranpli aplikasyon w lan sou Entènèt, kontakte TADS nan1 (800) 477-8237. Tout dokiman sipò obligatwa yo dwe telechaje oswa soumèt dirèkteman bay TADS.

bottom of page