top of page

Estanda Konduit Etik
Career Prep Academy of South Florida

Adapte nan Kòd Etik Pwofesyon Edikasyon an nan Florid ak Prensip Konduit Pwofesyonèl pou Pwofesyon Edikasyon an nan Florid.


1. Lekòl nou an bay valè ak diyite chak moun, pouswit laverite, devosyon pou ekselans, akizisyon konesans, ak ankouraje sitwayènte demokratik. Li esansyèl pou akonplisman estanda sa yo se libète pou aprann ak anseye ak garanti opòtinite egal pou tout moun.  

 

2. Prensipal enkyetid nou se elèv la ak devlopman potansyèl elèv la. 

Anplwaye yo pral fè efò pou kwasans pwofesyonèl epi yo pral chèche fè egzèsis pi bon an 

Jijman pwofesyonèl ak entegrite.  

 

3. Enkyetid pou elèv la mande pou pèsonèl ansèyman nou an:   

 • a. Dwe fè efò rezonab pou pwoteje elèv la kont kondisyon ki danjere pou aprantisaj ak/oswa sante mantal ak/oswa fizik ak/oswa sekirite elèv la. 

 •  b. Pa dwe anpeche yon etidyan yon fason ki pa rezonab nan aksyon endepandan nan pouswit aprann. 

 •  c. Pa dwe refize san rezon yon elèv aksè a divès pwen de vi.  

 • d. Pa dwe espre siprime oswa defòme matyè ki gen rapò ak pwogram akademik yon elèv.  

 • e. Li pa dwe ekspre yon etidyan anba anbarasman oswa denigreman ki pa nesesè.  

 • f. Yo pa dwe fè entansyonèlman vyole oswa refize dwa legal yon elèv.  

 • g. Pa dwe anmède oswa fè diskriminasyon kont okenn elèv sou baz ras, koulè, relijyon, sèks, laj, orijin nasyonal oswa etnik, kwayans politik, sitiyasyon matrimonyal, kondisyon andikape, oryantasyon seksyèl, oswa orijin sosyal ak fanmi epi li dwe fè efò rezonab pou asire ke chak elèv yo pwoteje kont arasman oswa diskriminasyon.  

 • h. Pa dwe eksplwate yon relasyon ak yon elèv pou benefis pèsonèl oswa avantaj.  

 • mwen. Li dwe kenbe an konfidans enfòmasyon pèsonèl idantifyab yo jwenn nan kou sèvis pwofesyonèl, sof si divilgasyon sèvi ak objektif pwofesyonèl oswa si lalwa egzije sa.  

4. Konsyan de enpòtans pou kenbe respè ak konfyans kòlèg yo, nan 

Elèv, paran yo, ak kominote a, anplwaye lekòl nou an dwe montre pi wo degre de konduit etik. Angajman sa a mande pou anplwaye nou yo: 

 •  a. Dwe kenbe onètete nan tout tranzaksyon pwofesyonèl yo. 

 •  b. Pa dwe sou baz ras, koulè, relijyon, sèks, laj, orijin nasyonal oswa etnik, kwayans politik, sitiyasyon matrimonyal, kondisyon andikape si otreman kalifye, oswa background sosyal ak fanmi refize yon kòlèg benefis oswa avantaj pwofesyonèl oswa patisipasyon nan nenpòt ki. òganizasyon pwofesyonèl.  

 • c. Pa dwe entèfere ak egzèse dwa ak responsablite politik oswa sivil yon kòlèg. 

 • d. Pa dwe angaje nan asèlman oswa konduit diskriminatwa ki san rezon entèfere ak pèfòmans yon moun nan responsablite pwofesyonèl oswa travay oswa nan pwosesis edikasyon an lòd oswa ki kreye yon anviwònman ostil, entimidasyon, abizif, ofansif, oswa opresyon; epi, anplis, li dwe fè efò rezonab pou asire chak moun pwoteje kont arasman oswa diskriminasyon sa yo. 

 •  e. Pa dwe fè deklarasyon move oswa entansyonèlman fo sou yon kòlèg.  

 

Egzijans Fòmasyon 

Tout pèsonèl ansèyman ak administratè yo gen obligasyon kòm yon kondisyon travay pou yo konplete fòmasyon sou estanda konduit etik sa yo. 

 

Rapòte Move Konduit Pèsonèl Enstriksyon ak Administratè 

Tout anplwaye ak administratè yo gen obligasyon pou rapòte move konduit pèsonèl ansèyman ak administratè lekòl yo ki afekte sante, sekirite oswa byennèt yon elèv. Egzanp move konduit yo enkli langaj obsèn, itilizasyon dwòg ak alkòl, kòmantè denigre, prejije oswa fanatik, allusion seksyèl, tronpe oswa vyolasyon tès, agresyon fizik, ak aksepte oswa ofri favè. Rapò sou move konduit administratè yo dwe rapòte bay Madam King nan 866-867-3730 Ext 3. Nenpòt rapò sou move konduit anplwaye yo ta dwe fèt bay Madam Botana 1-866-867-3730 Ext 2. 

 

Y ap rapòte sifizan akizasyon legalman sou move konduit edikatè ki sètifye nan Florid yo bay Biwo Sèvis Pratik Pwofesyonèl. Règ ak pwosedi pou rapòte move konduit pèsonèl enstriksyon oswa administratè lekòl yo ki afekte sante, sekirite, oswa byennèt yon elèv yo afiche sou mi sal klas yo ak sou sit entènèt nou an nan www.careerprepworkforce.org.

 

Rapòte Abi, Abandone oswa Neglijans sou Timoun 

Tout anplwaye ak ajan gen yon devwa afimatif pou rapòte tout ka aktyèl oswa sispèk abi sou timoun, abandon oswa neglijans. Rele 1-800-96-ABUSE oswa rapòte sou entènèt nan: http://www.dcf.state.fl.us/abuse/report/.  

 

Siy Abi Fizik Timoun nan gendwa gen ematom, bouyon, koupe, oswa lòt bagay ki pa eksplike 

Blesi; zo kase; oswa boule. Yon timoun ki sibi abi fizik ka parèt retrè oswa deprime, sanble pè ale lakay li oswa li ka kouri, evite kontak fizik, agresif, oswa mete rad ki pa apwopriye pou kache blesi.  

 

Siy Abi Seksyèl Timoun nan ka chire, tach oswa san kilòt, pwoblèm pou mache oswa chita, doulè oswa demanjezon nan zòn jenital, oswa yon maladi seksyèlman transmisib. Yon timoun ki sibi abi seksyèl ka gen yon konesans estrawòdinè sou sèks oswa aji yon fason ki sedwi, gen krentif pou yon moun an patikilye, sanble retire oswa deprime, pran oswa pèdi pwa toudenkou, timid lwen kontak fizik, oswa kouri kite kay la.  

 

Siy Neglijans Timoun nan gendwa gen bezwen medikal poukont li, gen ti sipèvizyon lakay li oswa pa gen okenn sipèvizyon, ijyèn ki pa bon, oswa li gendwa parèt anba pwa. Yon timoun ki sibi neglijans ka souvan fatige oswa grangou, vòlè manje, oswa parèt twò nan bezwen pou atansyon granmoun. 

 

Modèl Abi: Abi grav anjeneral enplike yon konbinezon de faktè. Pandan ke yon sèl siy ka pa enpòtan, yon modèl nan siy fizik oswa konpòtman se yon endikatè grav epi yo ta dwe rapòte.  

 

Pwoteksyon responsablite 

Nenpòt moun, ofisyèl, oswa enstitisyon k ap patisipe ak bòn fwa nan nenpòt zak lalwa otorize oswa egzije, oswa ki rapòte ak bon fwa nenpòt ka abi sou timoun, abandon, oswa neglijans bay depatman an oswa nenpòt ajans ki fè respekte lalwa, ap gen iminitè kont nenpòt sivil. oswa responsablite kriminèl ki ta ka lakòz aksyon sa yo. 

(F.S. 39.203)  

 

Yon anplwayè ki divilge enfòmasyon sou yon ansyen oswa yon anplwaye aktyèl bay yon potansyèl anplwayè ansyen oswa aktyèl anplwaye a sou demann nan potansyèl anplwayè a oswa nan ansyen oswa aktyèl anplwaye a pa gen responsablite sivil pou divilgasyon sa a oswa konsekans li yo sof si li montre sa. prèv klè ak konvenkan ke enfòmasyon ansyen oswa aktyèl patwon an te divilge te fo oswa vyole nenpòt dwa sivil ansyen oswa anplwaye aktyèl la pwoteje anba F.S. Chapit 760. (F.S. 768.095)  

bottom of page