top of page
Sou nou
 

Career Prep Academy of South Florida se yon lekòl prive ki konsantre sou sosyal, emosyonèl, pre-vocational, ak bezwen akademik elèv nou yo.

Sant aprantisaj modèn nou yo bay yon anviwònman kote elèv yo reyalize valè yon edikasyon epi vin pi pwodiktif elèv yo, osi byen ke sitwayen responsab. Nou ak fyète ofri tout elèv opòtinite yoity pou touche yon diplòm lekòl segondè.

 

Nou sèlman anplwaye pwofesè ki gen yon minimòm diplòm bakaloreya oswa pi wo.

Pwogram edikatif nou yo ann amoni ak estanda edikasyon Depatman Edikasyon Florid la, epi yo satisfè bezwen elèv yo ak pwofesè nou yo ki ba.pou-rapò elèv. Elèvs resevwa pwogram edikasyonèls rankontre yo bezwen endividyèl ak estil nan aprantisaj. Anplwaye entelijan ak swen nou an bay yon anviwònman aprantisaj ki an sekirite ak kolaborasyon sa se tou de ankourajan ak sipèvizyon. Elèv yo ak anplwaye yo kominike nan yon fason cho ak amikal yo nan lòd yo ankouraje konfyans ak ladrès kominikasyon entèpèsonèl.

Nan Career Prep Academy of South Florida, yo ankouraje elèv yo pou yo fè tranzisyon soti nan adolesans rive nan laj adilt pwodiktif lè yo devlope pwòp tèt yo.-estim ak nan ogmante pwòp pa yo eekspektasyon pou siksè nan tan kap vini an. Nou dedye a prepare elèv yo pou lavi apre segondè lekòl. Nou Pwogram Preparasyon pou Travay prezante yon evalyasyon objektif pèsonèl elèv yo, opsyon vokasyonèl, postsegondè pwogram, ak eksperyans nan espas travay. Akademi Preparasyon Karyè nan Sid Florid gradye yo te ale nan yon varyete edikasyon ak opòtinite travay ki gen ladan kat-kolèj ane, kolèj kominotè, pwogram fòmasyon pwofesyonèl, ak plen-epi pati-travay tan.

Career Prep Academy of South Florida pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, relijyon, oswa laj dapreSeksyon 601. Anplis de sa, règleman sou abi, abandon, ak neglijans sou timoun yo an akò ak Kòd Edikasyon K-20 Eta Florid la - yo jwenn tou nanSeksyon 601.   

Gade estanda konduit etik nou an.

How it works
bottom of page