top of page

Direktè nou an

Septanm 2022

Chè Elèv, Anplwaye ak Paran:

Byenvini nan ane lekòl 2022-2023! Angajman nou nan Career Prep Academy of South Florida se pou bay yon anviwonman ki an sekirite ak entelektyèlman defi ki pral pèmèt elèv yo vin panse inovatè, moun k ap rezoud pwoblèm kreyatif ak lidè endistri ki prepare pou pwospere nan vennyèm syèk la.

Nòm wo ak atant pou chak elèv konsènan pèfòmans akademik, devlopman konpetans travay, ak sitwayènte responsab se fondasyon lekòl nou an. Se avèk fyète ke nou kenbe atant sa yo epi mande chak elèv nou yo pou yo pran angajman pou kenbe nòm ekselans Career Prep Academy enstile. Se kontribisyon elèv nou yo nan kominote lekòl nou an ki fè Career Prep Academy yon kominote aprantisaj eksepsyonèl. Patisipasyon konplè nan pwogram akademik ak pwofesyonèl ak volonte pou aji yon fason responsab kòm yon moun nan anviwònman edikasyon nou an se faktè ki pral pèmèt tout moun gen yon ane siksè ak agreyab.

Anba a se kwayans nou konsènan ansèyman ak aprantisaj ke nou devlope kòm yon pati nan pwosesis sa a.

Nou kwè ke pwofesè efikas:

  • Kreye opòtinite pou rezoud pwoblèm, kolaborasyon, ak aplikasyon aprantisaj nan salklas nan sitiyasyon lavi reyèl;

  • Enplemante estrateji ki ankouraje elèv yo aprann posede yo;

  • Konsepsyon ansèyman pou entegre yon varyete sitiyasyon reyèl, zouti teknolojik inovatè, ak resous pou amelyore aprantisaj;

  • Demontre kwasans pwofesyonèl kontinyèl pou ogmante kalite ansèyman an;

  • Kolabore ak kòlèg yo pou pataje epi diskite sou pratik egzanplè, entèprete done pèfòmans elèv yo, ak konsepsyon evalyasyon ki ankouraje ladrès vennyèm syèk la.

 

Nou kwè ke elèv ki gen siksè:

  • Kominike nan yon fason ki gen sans pou yon varyete de rezon ak odyans;

  • Anplwaye ladrès panse kritik ak kreyatif pou rezoud pwoblèm; epi

  • Poze kesyon, egzamine posiblite yo, epi aplike ladrès pou jwenn solisyon pou pwoblèm natif natal.

  • Fè chwa pozitif ki gen rapò ak byennèt fizik ak mantal; epi

  • Kontribye nan kominote lokal ak mondyal la nan yon fason kolaborasyon ak respè.

 

An konklizyon, mwen swete nou tout yon bèl ane lekòl. Si m ka ede m, tanpri pa ezite kontakte m epi konnen pòt mwen an toujou louvri. Ou ka jwenn mwen tou pa imel nan thinkins@careerprepworkforce.org.

 

Mwen onore pou m sèvi kòm direktè ou.

 

Sensèman,

Madan Hinkins

How it works
bottom of page